Seltsi teenused

Vajad vett või veepumpamise teenust!
Kustutus- ja paakauto rent koos juhiga 45 EUR/h
(miinimum tasu 90 EUR)

Kodukülastus
Kodukülastuse käigus tulevad, vastava koolituse saanud vabatahtlikud päästjad, hindama Teie kodu tuleohtust ja andma nõu tuleohutuse tagamiseks – vajadusel kontrollivad üle suitsuanduri töökorrasoleku või paigaldavad koguni uue!
Kodukülastus on kõigile tasuta!